THỰC ĐƠN BUFFET I (245.000+ VNĐ/người)
 
THỰC ĐƠN BUFFET 2 (260.000+ VNĐ/người)
 
 • KHAI VỊ :  (4 Món)
 • SOUP  :    (2 Món)
 • MÓN CHÍNH :  (6 Món)
 • TRÁNG MIỆNG :  (4 Món)
 • KHAI VỊ :  (5 Món)
 • SOUP  :    (2 Món)
 • MÓN CHÍNH :  (6 Món)
 • TRÁNG MIỆNG :  (4 Món)
THỰC ĐƠN BUFFET 3 (305.000+ VNĐ/người)
 
THỰC ĐƠN BUFFET 4 (335.000+ VNĐ/người)
 
 • KHAI VỊ  : (6 Món)
 • SOUP :  (2 Món)
 • MÓN CHÍNH : (7 Món)
 • TRÁNG MIỆNG : (4 Món)
 • KHAI VỊ :  (6 Món)
 • SOUP :  (2 Món)
 • MÓN CHÍNH : (7 Món)
 • TRÁNG MIỆNG : (4 Món)
THỰC ĐƠN BUFFET I (250.000+ VNĐ/người)
 
THỰC ĐƠN BUFFET 2 (260.000+ VNĐ/người)
 
 • KHAI VỊ :  (4 Món)
 • SOUP  :    (2 Món)
 • MÓN CHÍNH :  (6 Món)
 • TRÁNG MIỆNG :  (4 Món)
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
đặt tiệc, họi nghị, gia đình
 • KHAI VỊ :  (5 Món)
 • SOUP  :    (2 Món)
 • MÓN CHÍNH :  (6 Món)
 • TRÁNG MIỆNG :  (4 Món)
THỰC ĐƠN BUFFET 3 (305.000+ VNĐ/người)
 
THỰC ĐƠN BUFFET 4 (335.000+ VNĐ/người)
 
 • KHAI VỊ  : (6 Món)
 • SOUP :  (2 Món)
 • MÓN CHÍNH : (7 Món)
 • TRÁNG MIỆNG : (4 Món)
 • KHAI VỊ :  (6 Món)
 • SOUP :  (2 Món)
 • MÓN CHÍNH : (7 Món)
 • TRÁNG MIỆNG : (4 Món